श्री.पी.व्ही. चांडक

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पनवेल

इमेल आयडी

pavanchandak2009@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  11/04/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी. अग्री
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  पनवेल
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  23/09/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  23/09/2008