कायदे व नियम

अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
61 2005 माहिती अधिकार कायदा, 2005 Administrator


62 2005 7 महाराष्‍ट्र सिंचन पध्‍दतींचे शेतक-यांकडून व्‍यवस्‍थापन अधिनियम, २००५ Administrator


63 2005 State Emblem (Prohib. of Improper Use) Act, 2005 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


64 2005 MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF
OFFICIAL DUTIES ACT, 2005
श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


65 2005 The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005” अंमलबजावणी बाबत मार्गदर्शक सूचना व शंका समाधान संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


66 2003 Citizenship Rules 2003 Administrator


67 2002 महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशांवरील कर अधिनियम, २००२ Administrator


68 2000 18 महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००० Administrator


69 2000 Information Technology Act श्री.मोहन टिकले
नायब तहसीलदार


70 1999 मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदतवाढ) अधिनियम, १९९९ Administrator


71 1995 5 The Cable Telivision Networks (Regulation) Act, 1995 Administrator


72 1988 68 PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 Administrator


73 1987 महाराष्ट्र हॉटेल व निवासगृहे यांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या ऐषआराम सेवांवरील कर अधिनियम, १९८७ Administrator


74 1986 5 Child Labour (Prohibition And Regulation) Act, 1986 Administrator


75 1985 The Judges Protection Act 1985 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


76 1979 68 महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (शिस्‍त व अपील) नियम १९७९ Administrator


77 1979 68 महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम १९७९ Administrator


78 1976 महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६ Administrator


79 1976 7 महाराष्‍ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ Administrator


80 1975 महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (अनधिकृत भोगवटयास मनाई व तडकाफडकी काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९७५ Administrator


अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.