कायदे व नियम

अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
41 2000 18 महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००० Administrator


42 2000 Information Technology Act श्री.मोहन टिकले
नायब तहसीलदार


43 1999 मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदतवाढ) अधिनियम, १९९९ Administrator


44 1995 5 The Cable Telivision Networks (Regulation) Act, 1995 Administrator


45 1988 68 PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 Administrator


46 1987 महाराष्ट्र हॉटेल व निवासगृहे यांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या ऐषआराम सेवांवरील कर अधिनियम, १९८७ Administrator


47 1986 5 Child Labour (Prohibition And Regulation) Act, 1986 Administrator


48 1985 The Judges Protection Act 1985 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


49 1979 68 महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (शिस्‍त व अपील) नियम १९७९ Administrator


50 1979 68 महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम १९७९ Administrator


51 1976 महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६ Administrator


52 1976 7 महाराष्‍ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ Administrator


53 1975 महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (अनधिकृत भोगवटयास मनाई व तडकाफडकी काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९७५ Administrator


54 1974 महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क प्रदानासंबंधी विशेष तरतूद करणारा अधिनियम, १९७४ Administrator


55 1974 महाराष्ट्र निवासी जागांवरील कर अधिनियम, १९७४ Administrator


56 1974 महाराष्ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७४ Administrator


57 1974 महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यर्पित करण्यासाठी अधिनियम, १९७५ Administrator


58 1973 5 Code Of Criminal Procedure, 1973 Administrator


59 1972 महाराष्ट्र करमणूक कर आणि शिक्षण उपकर यांमध्ये तात्पुरती वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७२ Administrator


60 1971 महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिकार अभिलेख तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम १९७१ वाघमारे संजय माधवराव
मंडळ अधिकारी


अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.