कायदे व नियम

अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
21 2022 31 मृत्युपत्राबाबतचे प्रश्‍न कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


22 2022 31 मृत्युपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


23 2022 15 महसूल -तक्रार नोंदीविषयक कामकाज कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


24 2022 31 प्रतीकात्‍मक वाटप कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


25 2022 31 हिंदू वारसा कायदे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


26 2022 31 आभुषणांची ओळख परेड कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


27 2022 8 अनधिकृत कब्‍जेदाराला काढून टाकणे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


28 2022 8 परागंदा असणार्‍या व्‍यक्‍तीची वारस नोंद कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


29 2021 मुंबई हिंदु वारसा कर्जे निवारण अधिनियम, १८६६ Administrator


30 2019 महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम,२०१९ Administrator


31 2015 Transfer of property in blood relations. NEW AMENDMENT कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


32 2015 18 Right To Service Ordinance 2015.... शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


33 2014 4 भूसंपादन अधिनियम सुधारणा राजपत्र ३१ डिसेंबर १४ श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


34 2014 अल्पसंख्यांक राजपत्र ६ जुन १४ श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


35 2014 शशिकांत मंगरुळे: वाहनावरील दिव्या संदर्भातील राजपत्र Administrator


36 2014 18 महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ दिनांक ३१/३/२०१४ पर्यंत सुधारित व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


37 2014 3 कुळ कायदा कलम ४३ मध्ये दुरुस्ती शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


38 2014 महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ Administrator


39 2014 4 भूसंपादन अधिनियम २०१४ प्रारूप राजपत्र Noti_Commencement_LR19dec13 श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


40 2013 3 Draft Land Reforms Policy of Central Govt. See attachment and submit your views before 31 August 2013 अजय प्रल्हाद लहाने
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.