कायदे व नियम

अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 2022 15 हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ अन्‍वये झालेले बदल Amended Succession Act 2005 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


2 2022 31 मदतमाश-खिदमतमाश इनाम कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


3 2022 12 माहितीचा अधिकार-महत्‍वाच्‍या तरतुदी... कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


4 2022 15 महत्‍वाचे न्‍यायालयीन निर्णय-निकाल कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


5 2022 31 मालक झालेल्‍या कुळाच्‍या शेतजमिनीची विक्री कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


6 2022 31 अर्धन्‍यायीक प्रकरणे-निकालपत्र आणि समज कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


7 2022 31 वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


8 2022 31 राजशिष्‍टाचार- PROTOCOL कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


9 2022 8 अकृषिक आकारणीत सूट मिळालेल्या जमिनी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


10 2022 31 तलाठी दप्‍तरातील गाव नमुने १ ते २१ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


11 2022 31 . एक्सह्‍युमेशन-फौ.प्र.सं., कलम १७६(३) कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


12 2022 31 मृत्युपत्राबाबतचे प्रश्‍न कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


13 2022 31 मृत्युपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


14 2022 15 महसूल -तक्रार नोंदीविषयक कामकाज कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


15 2022 31 प्रतीकात्‍मक वाटप कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


16 2022 31 हिंदू वारसा कायदे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


17 2022 31 आभुषणांची ओळख परेड कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


18 2022 8 अनधिकृत कब्‍जेदाराला काढून टाकणे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


19 2022 8 परागंदा असणार्‍या व्‍यक्‍तीची वारस नोंद कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


20 2021 मुंबई हिंदु वारसा कर्जे निवारण अधिनियम, १८६६ Administrator


अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.56 seconds.