• नांवश्री. प्रवीण महाजन
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Resident Deputy Collector Nagpur
  • Emailpravin.mahajan100@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-09-1976

शैक्षणिक अहर्ता

M.Sc.(Agri.)

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

08-09-2000

सध्याची पदस्थापना

Resident Deputy Collector Nagpur पासून