• नांवश्री. एल.एन. बागुल
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, महागाव
  • Emailinbagul@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-04-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

महागाव

सेवा प्रवेश दिनांक

29-09-1980

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, महागाव 5-1-2011 पासून