• नांवश्री.एम.एस. पराते
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, अंजनगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-01-1958

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अंजनगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

22-10-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, अंजनगाव  01-01-2013 पासून