• नांवश्री.आर.आय. वल्ली
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, तहसील अमरावती
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-06-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

14-03-1973

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, तहसील अमरावती  31-05-2011 पासून