• नांवश्रीमती.के.एन. दामले
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), भातकुली
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-01-1969

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.डब्लू.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

भातकुली

सेवा प्रवेश दिनांक

22-10-1984

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), भातकुली  07-01-2012 पासून