• नांवश्री.ए.टी. सहारे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), मोर्शी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

मोर्शी

सेवा प्रवेश दिनांक

10-08-1973

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), मोर्शी  25-10-2012 पासून