• नांवश्री.एन.आर. व्यवहारे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना sdo chandur rail
  • Emailnitinvya3@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-10-1981

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.एम.एस.

मुळ जिल्हा

वाशीम

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

चांदूर रेल्वे

सेवा प्रवेश दिनांक

18-03-2010

सध्याची पदस्थापना

sdo chandur rail पासून