• नांवश्री.व्ही.बी. ढोले
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी (पंकृवि), अकोला
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-11-1954

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.एमआयआरपीएम

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अकोला

तालुका

अकोला

सेवा प्रवेश दिनांक

15-01-1990

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी (पंकृवि), अकोला  09-03-2004 पासून