• नांवश्री.व्ही.आर. शिरभाते
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, दर्यापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-04-1961

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

दर्यापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

17-01-1990

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, दर्यापूर  01-04-2007 पासून