• नांवश्री.आर.एम. पारनाईक
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी (अवप्र), अमरावती
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-06-1961

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

20-01-1990

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी (अवप्र), अमरावती  01-06-2007 पासून