• नांवश्री.एस.व्ही. विंचनकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, अकोला
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-04-1966

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अकोला

तालुका

अकोला

सेवा प्रवेश दिनांक

17-01-1985

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, अकोला  23-12-2004 पासून