• नांवश्री.संदीप एम महाजन
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, मंगरूळपीर
  • Emailsandeepmmahajan@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-04-1965

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc.,M.B.A.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

वाशीम

तालुका

मंगरूळपीर

सेवा प्रवेश दिनांक

20-01-1990

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, मंगरूळपीर  18-10-2008 पासून