• नांवश्री.एम.डब्लू. पातुरकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, अमरावती
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-04-1962

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. (सांख्यिकी)

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

20-01-1990

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, अमरावती  17-08-2010 पासून