• नांवश्री.यु.बी. राठोड
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अपर जिल्हाधिकारी, जि.का., वाशीम
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-08-1954

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

वाशीम

तालुका

वाशीम

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-1990

सध्याची पदस्थापना

अपर जिल्हाधिकारी, जि.का., वाशीम  11-10-2010 पासून