• नांवश्री.आर.डी. पवार
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, बाळापुर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-04-1962

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अकोला

तालुका

बाळापुर

सेवा प्रवेश दिनांक

23-02-1984

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, बाळापुर  01-05-2010 पासून