• नांवश्री.एम.बी. जोशी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, कारंजा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-12-1972

शैक्षणिक अहर्ता

बी.फार्म.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

वाशीम

तालुका

कारंजा

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, कारंजा  03-06-2008 पासून