• नांवश्री.ए.जे. भटकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, अमरावती
  • Emailanilbhatkar27@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-07-1971

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी. बी.ए.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, अमरावती  15-04-2008 पासून