• नांवश्री.ए.एस. बक्षी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Asst.Professor Prabodhini Amravati
  • Emailbakshianiruddha16@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-09-1972

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

18-12-2001

सध्याची पदस्थापना

Asst.Professor Prabodhini Amravati पासून