• नांवश्री.के.एन. कुमरे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), घाटंजी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-09-1959

शैक्षणिक अहर्ता

एच.एस.सी.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

घाटंजी

सेवा प्रवेश दिनांक

24-09-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), घाटंजी  09-08-2012 पासून