• नांवश्री.के.एम. बोरकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, यवतमाळ
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-06-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एच.एस.सी.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

यवतमाळ

सेवा प्रवेश दिनांक

22-10-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, यवतमाळ 01-01-2013 पासून