• नांवश्री.सी.एन. कुंभलकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल), आर्णी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-03-1961

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नागपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

आर्णी

सेवा प्रवेश दिनांक

22-07-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), आर्णी  पासून