• नांवश्री.पी.आर. ताकसांडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), नेर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-07-1965

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.बी.एड.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

नेर

सेवा प्रवेश दिनांक

22-07-1998

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), नेर  30-06-2012 पासून