• नांवश्री.आय.एम. काझी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), कळंब
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-07-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एच.एस.सी.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

कळंब

सेवा प्रवेश दिनांक

15-09-1978

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), कळंब  01-06-2011 पासून