• नांवश्री. शरद चराटे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, निवडणूक, तहसील भूम
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-07-1959

शैक्षणिक अहर्ता

बी.काम.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

भूम

सेवा प्रवेश दिनांक

30-07-1983

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, निवडणूक, तहसील भूम  पासून