• नांवश्री. एस.एस. पाडळे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल-१ तहसील परंडा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-07-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

परंडा

सेवा प्रवेश दिनांक

14-01-1982

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल-१ तहसील परंडा  पासून