• नांवतीरुत्तमा बाळू जोशी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), बुलढाणा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

बुलढाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

02-03-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), बुलढाणा  16-12-2011 पासून