• नांवश्री.सचिन लक्ष्मन शेजाळ
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, बुलढाणा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-05-1979

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ई.

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

बुलढाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

16-09-2004

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, बुलढाणा  23-04-2012 पासून