• नांवश्री.दिनेश हरिभाऊ गिते
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, बुलढाणा
  • Emaildhgite@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-01-1976

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

बुलढाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

07-12-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, बुलढाणा  01-06-2012 पासून