• नांवश्री.जी.जे. इंगळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अधीक्षक,जि.का., बुलढाणा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-08-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

बुलढाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

23-02-1982

सध्याची पदस्थापना

अधीक्षक,जि.का., बुलढाणा  03-05-2010 पासून