• नांवश्री. लक्ष्मण नारायण धस
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार जिल्हा पुरवठा तपासणी अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड
  • Emaillaxmandhas123@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-06-1969

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

बीड

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-1998

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार जिल्हा पुरवठा तपासणी अधिकारी, जिल्हाधिकारी  कार्यालय, बीड  पासून