• नांवश्री.टी.आर. राठोड
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

03-11-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

नांदेड

सेवा प्रवेश दिनांक

15-09-1974

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड  पासून