• नांवश्री.नारायण उत्तम लांडगे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), औंढा नागनाथ
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-01-1978

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.बी.एड.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

हिंगोली

तालुका

औंढा नागनाथ

सेवा प्रवेश दिनांक

01-06-2010

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), औंढा नागनाथ  पासून