• नांवश्री.रघुनाथ वैजनाथ मिटकरी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-03-1965

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.बी.एड.

मुळ जिल्हा

हिंगोली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

हिंगोली

तालुका

हिंगोली

सेवा प्रवेश दिनांक

14-02-1992

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली  पासून