• नांवश्री.गोपीनाथ ठोंबरे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Dy Collector Land Acquisition ( jaikwadi project ) , aurangabad
  • Emailgrt978@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-06-1978

शैक्षणिक अहर्ता

Masters in English literature.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

Dy Collector Land Acquisition ( jaikwadi project ) , aurangabad 01-05-2013 पासून