• नांवश्री.एस.आर. चिबडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), जिंतूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-01-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

परभणी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

जिंतूर

सेवा प्रवेश दिनांक

10-06-1975

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), जिंतूर  पासून