• नांवमनोहर बिसन मेश्राम
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसिलदार कार्यालय मेटीखेडा ता.कळंब जि.यवतमाळ
  • Emailmanoharmeshram0206@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-06-1969

शैक्षणिक अहर्ता

B.sc.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

यवतमाळ

सेवा प्रवेश दिनांक

14-10-1993

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसिलदार  कार्यालय मेटीखेडा  ता.कळंब जि.यवतमाळ पासून