• नांवश्री.पी.बी. यंदे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना जिल्हा पुरवठा तपासणी अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1958

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

परभणी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

परभणी

सेवा प्रवेश दिनांक

16-05-2011

सध्याची पदस्थापना

जिल्हा पुरवठा तपासणी अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी  पासून