• नांवश्रीमती.शारदा रामचंद्र चौन्डेकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार,u
  • Emailshardac89@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-10-1978

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.एम.एस.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

उस्मानाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

05-11-2007

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार,u पासून