• नांवShejal sachin laxman
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Yavatmal tahsildar
  • Emailsachinshejal@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-09-1979

शैक्षणिक अहर्ता

B.E. Mechanical

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

यवतमाळ

सेवा प्रवेश दिनांक

16-09-2004

सध्याची पदस्थापना

Yavatmal tahsildar  पासून