• नांवश्री. वगवाड
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल-२ तहसील बिलोली
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

बिलोली

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-2011

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल-२ तहसील बिलोली  पासून