• नांवश्री.व्ही.आर. कुलकर्णी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल-२, पैठण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-07-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

पैठण

सेवा प्रवेश दिनांक

23-02-1977

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल-२, पैठण   पासून