• नांवश्री.के.के. वाघमारे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (राजशिष्टाचार), जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-12-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एच.एस.सी.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

29-09-1979

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (राजशिष्टाचार), जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद  पासून