• नांवसुपे गणेश देवराम
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना कामठी
  • EmailGaneshsupe11@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-10-1988

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

कामठी

सेवा प्रवेश दिनांक

06-06-2014

सध्याची पदस्थापना

कामठी पासून