• नांवश्री. विभीषण गायकवाड
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, लोहारा
  • Emailgshashi14@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-10-1982

शैक्षणिक अहर्ता

M. A.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

लोहारा

सेवा प्रवेश दिनांक

02-03-2010

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, लोहारा  पासून