• नांवसुनील जोशी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahasildar Mahasul
  • Emailsujo217@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-09-1973

शैक्षणिक अहर्ता

Msc Agri

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

पुणे

सेवा प्रवेश दिनांक

19-11-2001

सध्याची पदस्थापना

Tahasildar Mahasul  पासून